Zdedili ste nehnuteľnosť? Notár bude zrejme vyžadovať znalecký posudok

Ak notár prejednáva majetok po zomretej osobe, ktorá vlastnila nejaké nehnuteľnosti, musí vedieť, akú trhovú hodnotu mali dané nehnuteľnosti v čase smrti. Tým, že notár nie je odborník na ceny nehnuteľností, je potrebné mu predložiť znalecký posudok od znalca z odboru stavebníctva alebo posudok realitnej kancelárie, ktorá stanoví hodnotu majetku.

Znalecký posudok alebo  odborné vyjadrenie môže vypracovať len odborne spôsobilá osoba, čiže realitná kancelária alebo znalec. „V praxi sa notári často stretávajú s tým, že všeobecná hodnota majetku uvádzaná dedičmi sa opiera o neodborné vyjadrenia, prípadne nezodpovedá reálnej všeobecnej hodnote majetku. Buď je úmyselne podhodnotená alebo nadhodnotená,“ uviedol piešťanský notársky úrad. Vo vyjadrení dodal, že tieto skutočnosti následne spôsobujú v praxi problémy, ak medzi dedičmi následne dochádza k vzájomnej výplate, pri zisťovaní, či dedičstvo je predlžené, v prípade započítania daru, námietky relatívnej neplatnosti závetu a podobne.

Preto notári odporúčajú dedičom, aby pri zabezpečovaní odborných vyjadrení oslovovali najmä znalcov alebo renomované realitné kancelárie, ktoré majú dostatočné skúsenosti s predajom nehnuteľností v lokalite, v ktorej sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. „Realitná kancelária, ktorá je poverená na vypracovanie odborného vyjadrenia je povinná nehnuteľnosť navštíviť, nafotiť, spísať si všetky technické parametre nehnuteľnosti a vypracovať odborné vyjadrenie na trhovú hodnotu, ktoré sa cenovo stále pohybuje lacnejšie ako posudok od znalca z odboru stavebníctva a pri prejednaní dedičstva častokrát plní rovnakú funkciu,“ uviedla Marcela Bartovicová z realitnej kancelárie AB Contact, ktorá ročne vypracuje viac ako 50 posudkov.

Stanovenie reálnej všeobecnej hodnoty je taktiež dôležité pri následnom predaji nehnuteľnosti zdedenej v nepriamom rade (po sestre, bratovi, strýkovi), nakoľko príjem z takéhoto predaja je oslobodený od dane z príjmu až po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy dedič nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva. Ak by príjem z predaja nehnuteľnosti nebol od dane z príjmov oslobodený, potom daňovníkovi (dedičovi) ako predávajúcemu vzniká povinnosť tento príjem zdaniť. Čiastkovým základom dane z tohto druhu príjmu je príjem znížený o daňové výdavky. Pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po 31.12.2015 je daňovým výdavkom všeobecná cena, čiže cena uvedená v osvedčení alebo uznesení o dedičstve.

Dedičia by si mali uvedomiť taktiež skutočnosť, že odborne spôsobilá osoba alebo znalec dokážu pri obhliadke ohodnocovanej nehnuteľnosti zistiť a upozorniť na dôležité skutočnosti, ako sú stavby nezapísané v katastri nehnuteľností či posunuté hranice pozemkov. „Často sa príde na veľa nedostatkov – nezapísané drobné stavby, nesúlad stavieb s listami vlastníctva a ich zápisom a iné nedostatky, na ktoré sú majitelia upozornení s uvedením riešení ako dať veci do poriadku, aby v budúcnosti nemali problém pri prevode nehnuteľnosti,“ vysvetlila M. Bartovicová.