Význam advokátom autorizovaných zmlúv pre klientov, realitné kancelárie a maklérov

Úvod
Oprávnenie advokátov autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľností je v našom právnom poriadku účinné už niekoľko rokov (od 01.09.2009). Napriek tomu ide o inštitút, ktorý sa v praxi využíva menej, ako sa predpokladalo, a o ktorom vie len veľmi málo klientov realitných kancelárií (ďalej len „RK“). Je na mieste si preto položiť otázku, či a aký význam (prínos) má autorizácia kúpnych zmlúv advokátov nielen pre klientov RK, ale najmä pre samotné RK a ich maklérov.
Pojem
Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností advokátom je upravená v zákone č. 586/2003 Z. z. o advokácii (ďalej len „Zákon“). Podľa § 1a Zákona pod autorizáciou rozumieme spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti (ďalej len „zmluva“), zistenie totožnosti účastníkov zmluvy, resp. ich zástupcov, ďalej aj posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a v neposlednom rade posúdenie, či uzatvorením zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.
Advokát je oprávnený autorizovať zmluvu bez ohľadu na to, či ide o odplatný alebo bezodplatný prevod. Možno tak autorizovať nielen kúpnu zmluvu, ale napríklad aj darovaciu zmluvu, zámennú zmluvu či inak pomenovanú zmluvu. V prípade, ak ide o odplatný prevod, advokát musí upozorniť účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny v zmluve dohodnuté, pričom v zmluve nesmie chýbať vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát je taktiež povinný oznámiť účastníkom zmluvy výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy. Tým, že advokát využije právomoc autorizovať zmluvu, zo zákona na seba preberá zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá by vznikla v súvislosti s prevodom nehnuteľností, čo v nemalej miere podporuje právnu istotu účastníkov zmluvy.
Autorizáciu zmluvy potvrdí advokát v tzv. doložke o autorizácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Výhody pre klientov RK
Prvou, základnou, výhodou autorizácie zmluvy je skutočnosť, že sa všetko (podpis zmluvy) „udeje“ počas jedného stretnutia na jednom mieste, a to v kancelárii advokáta. Advokát v rámci autorizácie overí totožnosť účastníkov zmluvy a ich podpisy do svojej autorizačnej knihy, a preto nie je potrebné poslať klientov overovať podpisy k notárovi, či na matriku na mestskom /obecnom úrade.
Druhou z praktických výhod autorizácie je úspora času a stresu pre klientov RK. Ak zmluvné strany zároveň udelia advokátovi aj plnomocenstvo na podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, advokát bezodkladne po splnení zmluvne dohodnutých podmienok podá návrh na vklad v mene klientov a v plnej miere (po procesnej stránke) zodpovedá za to, aby bol vklad povolený. Pre klientov RK (účastníkov zmluvy) všetko končí podpisom zmluvy v kancelárii advokáta.
V prípade zmlúv autorizovaných advokátom je príslušný katastrálny úrad povinný vydať rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností najneskôr do 20 dní odo dňa podania návrhu, čo v praxi v podstate znamená, že pri autorizovaných zmluvách je zbytočné žiadať o zrýchlené konanie, pri ktorom je zákonná rozhodovacia lehota 15 dňová. Z pohľadu klientov je táto skutočnosť mnohokrát smerodajná a pomáha im „ušetriť“ zvýšené poplatky za zrýchlené konanie.
Pri autorizovanej zmluve však môže klient ušetriť ešte viac, a to v prípade, ak advokát zároveň so zmluvou a jej autorizáciou následne vyhotoví aj oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, ktorým sa zníži správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností o 15 €. A čo viac, advokát, ktorý disponuje zaručeným elektronickým podpisom, môže podať návrh na vklad elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, čím sa správny poplatok zníži o polovicu. To v praxi znamená, že klient (resp. RK, ak to hradí za klienta) namiesto pôvodných 66 € (resp. 266 € s 15-dňovou lehotou na povolenie vkladu) zaplatí len 18 € (s 20-dňovou lehotou na povolenie vkladu).
Na tomto mieste však tiež treba uviesť, že elektronické podanie návrhu na vklad má ešte v praxi určité praktické úskalia a nie v každom prípade je možné podať návrh elektronicky.
Výhody pre RK a maklérov
V prípade, ak RK spolupracuje s advokátom, ktorý využíva všetky vyššie uvedené možnosti, výrazne tým zvyšuje kvalitu služieb a spokojnosť svojich klientov (základ referenčného businessu). Zároveň to môže byť aj jeden z účinných argumentačných nástrojov pri naberaní nových ponúk.
RK by mala zároveň ušetriť. Jednak, ak hradí správne poplatky za klientov, tým, že zaplatí menej. Zároveň som však presvedčený, že väčšina advokátov bude rada spolupracovať a poskytne rozumné paušálne ceny realitným kanceláriám, ktoré im budú pravidelne „nosiť robotu“.
Pre makléra je kľúčové, že ušetrí čas a stres. Vie, že všetky záležitosti ohľadom kúpnej zmluvy spraví profesionál, nemusí „behať“ na kataster, a „triasť sa“, či bude vklad povolený na prvýkrát a môže sa v plnej miere sústrediť na svoje ďalšie obchody.
Je už len na zvážení majiteľov realitných kancelárii, či argumenty prezentované autorom sú pre nich dostatočné, aby si vo svojom okolí našli advokáta a dohodli sa na profesionálnej spolupráci.