Rady ako správne vyplniť priznanie k dani z nehnuteľnosti

Január sa tradične spája s povinnosťou podávať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Týka sa vlastníkov nehnuteľností, ktorým počas predchádzajúceho roka vznikla zmena vlastníckych práv – kúpa, predaj, nadstavba, prístavba, zámena nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie alebo zmeny výmery alebo druhu parciel. Každú túto zmenu máte povinnosť priznať. Na základe priznania a uvedených skutočností o stavbe a jej druhu a uvedením plôch vám príslušné mesto alebo obec vyrubí daň, ktorú vypočíta v zmysle aktuálne sadzobníka. Zákon ukladá povinnosť podať daňové priznanie v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza (mesto/obec) do konca januára a rozlišuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Príklad:
Kúpou bytu v mesiaci 08/2019 mám povinnosť v období 01/2020 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k bytu, na základe ktorého mi správca dane (mesto/obec) vyrubí daň na rok 2020. Rok 2019 bol povinnosťou predávajúceho, pretože ten bol evidovaný k 1.1.2019 ako vlastník nehnuteľnosti a toho sa týkala daň za rok 2019. Jediná výnimka je, ak sa stane zmena vlastníckeho práva priamo 1.1.2020, čo je zriedkavé. Vlastník zapísaný 1.1.2020 spadá do povinnosti ako keby ju nadobudol počas predchádzajúceho roka. Ak sa stane vlastníkom 2.1.2020, daňová povinnosť ho čaká aicky až o rok, čiže v roku 2021.

K vyplneniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti si pripravte svoje osobné a kontaktné údaje, list vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu katastrom, titul nadobudnutia – nadobúdaciu zmluvu (kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, notárska zápisnica). Ako prílohy k tlačivu priložte fotokópiu Rozhodnutie o povolení vkladu, ktorý vám kataster zaslal po zápise zmeny na liste vlastníctva a ideálne aj vytlačený list vlastníctva z katasterportálu. Ak ste riešili napríklad nadstavbu – musíte k Rozhodnutiu o povolení vkladu dodať aj fotokópiu kolaudačného rozhodnutia. Ak ste pristavovali, doložte aj fotokópiu geometrického plánu. Presné informácie o prílohách vám poskytnú aj na príslušnom úrade. Stačí zavolať a poradiť sa o vašom prípade.

Najčastejšie chyby pri podávaní daňových priznaniach k bytom:

  • Byt a jeho spoluvlastnícky podiel len na zastavanom pozemku pod bytovým domom uvádzate len výmeru bytu uvedeného na liste vlastníctva a špecifikáciu bytu. Pozemok pod bytovým domom sa nepriznáva ešte ako pozemok o príslušnom spoluvlastníckom podiele.
  • V prípade, že okrem zastavaného pozemku pod bytovým domom patrí k bytovému domu i priľahlý pozemok o príslušnom spoluvlastníckom podiele, sa vypisuje okrem bytu i pozemok priľahlý o spoluvlastníckom podiele uvedenom na liste vlastníctva
  • Vlastníci často prirátavajú balkóny, odrátajú pivnice a iné… Uvádzajte preto výmeru bytu uvedenú na liste vlastníctva.

Pri domoch a stavbách na pozemku sa komplikovanejšie stanovuje plocha zastavaná domom, pretože staršie domy často nemajú dom na druhej samostatnej parcele len pod stavbou s uvedením m² len domu. Ak takúto nehnuteľnosť máte – vlastníte pozemok s výmerou 700 m² evidovaný ako zastavaná plocha a nádvorie a plocha pod domom teda nie je vymedzená v m², vychádzate z projektovej dokumentácie a kolaudačného rozhodnutia, kde sa uvádzajú rozmery zastavané stavbou a zvyšok tej istej parcely uvádzate ako dvor/okolitý pozemok. Pri nehnuteľnostiach postavených nedávno sa to nestáva, tam je vždy už plocha pod domom vymedzená na samostatnej parcele aj s uvedením m² už priamo na liste vlastníctva a ostatný pozemok je opäť zvlášť. Ak dokumentáciu nemáte k dispozícii, dokážete si stavbu zmerať pomocou katastrálneho portálu alebo fyzicky v teréne.

A niekoľko rád na záver:

  • Ak niečo vyplníte nesprávne, je pravdepodobné, že úradník vám zavolá, že niečo v priznaní nesedí a chyba sa opraví.
  • Vyplňovanie priznania si uľahčíte, ak vám predchádzajúci vlastník poskytne kópiu výmeru dane k prevádzanej nehnuteľnosti. Viete potom zadať všetky m² správne, tak ako ich úrad už eviduje. Pomôže to však len vtedy, ak v danom katastrálnom území nevlastnil viac nehnuteľností toho istého druhu. Pretože potom sa výmery sčítavali a nie je na každá nehnuteľnosť prepočítavaná samostatne, ale sú sčítané plochy zastavané stavbami a plochy pozemkov podľa druhu dokopy všetkých nehnuteľností v jednom katastrálnom území a ťažko určiť zastavanú plochu len jednej z nich.
  • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti obsahuje 14 strán, vy však vypĺňate a vytlačíte iba tie, ktoré sa týkajú vášho prípadu.

Verím, že vám tento článok pomohol a vopred ďakujem za zdieľanie.

Marcela Bartovicová, RSc.