Priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2021

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Do 31.01.2021 je povinnosť vlastníkov podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné ay a k dani za nevýherné ay.

S vlastníctvom nehnuteľnosti je spojená i povinnosť platiť daň. Zákon rozlišuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Daňové priznanie podáva len ten vlastník/občan, ktorému počas predchádzajúceho roka vznikla zmena vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, kúpou nadobudol, predajom predal, nadstavil, pristavil, nová stavba, zamenil nehnuteľnosti, daroval, menila sa výmera parcely alebo druh parcely…

Každú túto zmenu máte povinnosť priznať. Na základe priznania a uvedených skutočností o stavbe a jej druhu a uvedením plôch Vám mesto/obec vyrúbi daň, ktorú vypočíta v zmysle aktuálne sadzobníka. Iná cena za m² na rok je za ornú pôdu, iná za záhradu alebo stavebný pozemok, iná sa stavbu, nebytový priestor.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľností počas roka dražbou alebo dedením, kedy je povinný daňovník podať toto priznanie počas aktuálneho roka do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Príklad:

Kúpou bytu v mesiaci 08/2020 mám povinnosť v období 01/2021 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k bytu, na základe ktorého mi správca dane (mesto/obec) vyrúbi daň na rok 2021. Rok 2020 bol povinnosťou predávajúceho, pretože ten bol evidovaný k 1.1.2020 ako vlastník nehnuteľnosti a tomu bola vyrúbená daň v roku 2020 za rok 2020. Jediná výnimka je, ak sa stane zmena vlastníckeho práva priamo 1.1.2020, to sa stáva veľmi nečasto, kde vlastník zapísaný 1.1.2021 spadá do povinnosti ako keby ju nadobudol počas predchádzajúceho roka. Ak sa stanem vlastníkom 2.1.2021 a neskôr, daňová povinnosť ma čaká aicky až za rok, čiže v roku 2022.

Daňové priznanie sa podáva v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza a to na príslušnom mestskom  alebo obecnom úrade, nie v mieste Vášho trvalého pobytu či sídla vašej spoločnosti.

Na správne vypísanie potrebujete nejakú trpezlivosť. Základom uvádzate, či sa prihlasujete alebo odhlasujete k dani, vaše základné osobné a kontaktné údaje a potom už to konkrétne o nehnuteľnosti. Na vyplnenie si pripravte list vlastníctva a rozhodnutie o povolení vkladu katastrom, titul nadobudnutia – nadobúdaciu zmluvu (kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, notárska zápisnica…). Ako prílohy k tlačivu priložte fotokópiu Rozhodnutie o povolení vkladu, ktorý Vám kataster zaslal po zápise zmeny na liste vlastníctva a ideálne aj vytlačený list vlastníctva z katasterportálu. Ak ale ste riešili napríklad nadstavbu – musíte k Rozhodnutiu o povolení vkladu dodať aj fotokópiu kolaudačného rozhodnutia a napríklad ak ste pristavovali aj fotokópiu geometrického plánu. Čiže ak si nie ste istý, čo k priznaniu ako prílohu máte konkrétne doložiť zavolajte si na príslušný úrad a spýtajte sa, čo vo vašom prípade ako prílohu vyžadujú.

Pri bytoch sú základnými chybami nasledujúce:

  • byt a jeho spoluvlastnícky podiel len na zastavanom pozemku pod bytovým domom uvádzate len výmeru bytu uvedeného na liste vlastníctva a špecifikáciu bytu – konkrétne použijete okrem prvej a poslednej strany priznania priamo k bytu IV. oddiel PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI – Daň z bytov a pozemok pod bytovým domom sa nepriznáva ešte samostatne ako pozemok o príslušnom spoluvlastníckom podiele zvlášť
  • iba v prípade, že okrem zastavaného pozemku pod bytovým domom, kde ste sa prihlásili k výmere bytu patrí k bytovému domu i priľahlý pozemok o príslušnom spoluvlastníckom podiele, sa vypisuje okrem bytu i pozemok priľahlý o spoluvlastníckom podiele uvedenom na liste vlastníctva a v tomto prípade okolité parcely vypíšte do II. oddielu PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI – Daň z pozemkov
  • zle stanovená výmera bytu – častokrát ľudia prirátavajú balkóny, odrátajú pivnice a iné, uvádzate výmeru bytu uvedenú na liste vlastníctva zaokrúhlenú na celé m² Čiže byt s výmerou na liste vlastníctva 5537/50027 je byt o výmere 55,37 m² avšak v riadku základ dane uvádzate výmeru zaokrúhlenú nahor a teda 56 m².

Pri domoch a stavbách na pozemku sa častokrát horšie stanovuje plocha zastavaná domom, pretože staršie domy častokrát nemajú dom na samostatnej parcele len pod stavbou s uvedením m². Ak takúto nehnuteľnosť máte, napr. že vlastníte pozemok o výmere 700 m² evidovaný ako zastavaná plocha a nádvorie a tým pádom plocha pod domom nie je vymedzená v m² na liste vlastníctva, vychádzate z projektovej dokumentácie a kolaudačného rozhodnutia, kde sa uvádzajú rozmery zastavané stavbou a zvyšok tej istej parcely uvádzate ako okolitý pozemok. Pri nehnuteľnostiach postavených nedávno sa to nestáva, tam je vždy už plocha pod domom vymedzená na samostatnej parcele aj s uvedením m² už priamo na liste vlastníctva a ostatný pozemok je opäť zvlášť ako druhá samostatná parcela. Ak už ani dokumentáciu nemáte k dispozícii, dokážete si stavbu zmerať pomocou katastrálneho portálu alebo fyzicky v teréne.

Samozrejme je ešte veľa ďalších a iných príkladov, snažili sme sa Vám opísať tie najpodstatnejšie.

Nemajte obavy, ak niečo vyplníte nesprávne. V praxi sa stretávame s tým, že pracovníci mesta alebo obce zavolajú, že niečo v priznaní nesedí a chyba sa opraví.

Veľa-krát Vám pomôže, ak Vám predchádzajú vlastník poskytne aspoň kópiu výmeru dane k prevádzanej nehnuteľnosti a tým pádom si vyplňovanie značne uľahčíte, pretože podľa pôvodného výmeru vidíte a viete zadať všetky m² správne, tak ako ich úrad už v evidencii má.

Nakoľko sa nachádzame núdzovom stave a mimoriadnej situácii spojenej s pandémiou Covid-19 a pre zákaz vychádzania je i návšteva úradu a priama komunikácia s pracovníkom úradu nemožná, vyplnené priznanie viete s príslušnými prílohami zaslať poštou, alebo vhodiť do schránky príslušného úradu. Odporúčame Vám priložiť i sprievodný list, v ktorom žiadate príslušný úrad, aby Vám prijatie Vášho podania potvrdil prostredníctvom zaslania stručného potvrdzovacieho emailu, čím sa vyrieši problém s potvrdením o podaní priznania, ktoré pre zatvorené úrady alebo pre ich obmedzený styk s verejnosťou nezískate.

Marcela Bartovicová, RSc.

maklér a konateľ AB Contact, s.r.o.