Ochrana nájomcov v bytoch i v nebytových priestoroch v čase pandémie.

Na ochranu nájomcov, ktorý počas šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prišli o prácu, alebo ich platobné možnosti boli znížené z dôvodu šírenia spomínanej choroby, bola prijatá novela zákona 62/2020 Z. z.. Jej cieľom je ochrana týchto osôb a zabránenie zhoršenia ich životnej situácie. Novelou zákona sa ustanovilo, že prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti (dať výpoveď z nájmu) pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. Omeškanie nájomcu musí však vzniknúť v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, t. j. strata zárobku, povinné uzatvorenie prevádzky v nebytovom priestore a pod..

Nedošlo však k uzákoneniu odkladu povinnosti platiť nájomné alebo úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom, táto povinnosť nájomcu voči prenajímateľovi sa nemení.

Mgr. Katarína Pospiechová, právnik