Daň z príjmu po predaji nehnuteľnosti, kto je oslobodený?

Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti

Zákon o dani z príjmov v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Od dane je oslobodený príjem: 

  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,
  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),
  • z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,
  • z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenie osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci reštitučných zákonov napr. zákon č. 119/1990 Zb.o súdnej rehabilitácii v z. n. p., zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v z. n. p., zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd a iných krívd, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v z. n. p., zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v z. n. p. a iné).

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

Vyskytuje sa oveľa viac situácií, ktoré nie sú až také jednoznačné, preto treba pristupovať opatrne a s odborným poradenstvom, či do dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti spadáte alebo nie.

Mohlo dôjsť k zámene nehnuteľností, mohla sa stavba skolaudovať a momentom nadobudnutia stavby je kolaudačné rozhodnutie – ktoré mohlo byť neskôr ako sa stavba užívala a pri stanovení dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti je dôležitý moment nadobudnutia!

Treba stále myslieť na 5 rokov! Štát určil lehotu 5 rokov odo dňa nadobudnutia, po 5-tich rokoch je predaj od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti oslobodený. Ak s nehnuteľnosťou hýbete, nakupujte, predávate a nepočkáte si na lehotu 5-tich rokov vlastníctva, štát sa na tieto pohyby pozerá, že s nehnuteľnosťami obchodujete a je mu jasné, že vytvárate zisk, a je to príjem navyše, ktorý požaduje zdaniť. Ak ste občanom SR, zaplatíte v daňovom priznaní 19 % štátu z rozdielu medzi nadobudnutím a predajom (predal som, mínus kúpil som – rozdiel) za podmienky, že sa jedná o prevod do 5 rokov a následne po podaní daňové priznania Vám aicky vaša zdravotná poisťovňa vyrúbi 14 % z rozdielu medzi nadobudnutím a predajom odvod do zdravotnej poisťovne. Spolu pri predaji nehnuteľnosti do 5 rokov vlastníctva zaplatíte 33 % daň (daň 19 %, 14 % odvod do zdravotnej poisťovne).

Moment nadobudnutia nehnuteľnosti.

Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho, ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti. Ak sa nehnuteľnosť prevádza na základe zmluvy (kúpna, darovacia, zámenná), podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením sa vlastníctvo nadobúda smrťou poručiteľa.

Ak sa vlastníctvo nadobúda rozhodnutím štátneho orgánu, vlastníctvo sa nadobúda dňom určeným v tomto rozhodnutí, pričom ak nie je určený v rozhodnutí, vlastníctvo sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia.

Ak si neviete rady, vyhľadajte odborníka.